Previous
Next

כשטבע וצבע נפגשים

אמנית שחווה את תהליך היצירה כהתרחשות שמושפעת מהתבוננות בעולם הטבע ובזרימה המתמדת בתוכו. תהליכי הטבע המוטמעים הופכים לחוויה פנימית שהולכת ונרקמת בהדרגה לביטוי ציורי.

ציוריה של ניצה מאופיינים בחקירת האור וביטוייו השונים, בעיסוק בחשוך ובמואר, במעורפל ובצלול, ברחוק ובקרוב ובתנועה המתרחשת ביניהם.

עבודותיה של ניצה מהדהדות בו-זמנית דימויים חיצוניים
ונופים פנימיים.